Saturday, May 8, 2010

बजट या लागत

1- एक 4 व्हील वेहिकल 8.00 लाख
2- 1 कम्प्यूटर 1.5 लाख
3- 4 इनवर्टर 0.45 लाख
4- अन्य 1.0 लाख
कुल लागत 10.45 lakh

No comments:

Post a Comment